Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Virkningsmekanisme

Firmagon® (degarelix) er den eneste godkjente GnRH antagonisten til behandling av avansert prostatakreft. Behandlingen gis som en subkutan injeksjon en gang i måneden, og blokkerer reseptorer for GnRH (gonadotropin releasing hormon) i hypofysen. Dette hemmer gonadotropinene LH og FSH umiddelbart, og dermed produksjon av testosteron i testiklene. Ny forskning har gitt fornyet kunnskap om etablering av GnRH reseptorer utenfor hypofysen, og forståelse for hvordan stimulering av disse kan ha gi en mulig økt proliferasjon og metastasering av kreftcellene.

Les hvordan rask blokkering ved behandling med en antagonist kan gi kliniske fordeler her.

Kilde: Tolkach Y et al BJU Int 2013;11:1021-30

Start video
Kurve. Progresjonsfri overlevelse (PSA) hos pasienter med PSA level ≥20 ng/mL som fortsatte med degarelix eller krysset fra leuprorelid til degarelix.

Kilde: Klotz L et al BJU Int 2008;102(11):1531-8/ Crawford DE et al Urology 2014;83(5):1122-8 / Schröder FH BJU Int 2010;106(2):182-7

Klinisk dokumentasjon

Tumorkontroll

Firmagon® vs leuprorelid ved hormonavhengig prostatakreft ble undersøkt i registrerings-studien (CS21) og forlengelsesstudien (CS21A). Etter 5-års oppfølging viste resultatene at Firmagon® gir:

Hurtig innsettende effekt og vedvarende tumorkontroll

 1. Umiddelbar testosteronsuppresjon med en 96% andel kastrerte innen dag 3
 2. Signifikante bedret PSA suppresjon første måned, og 34 % redusert risiko for PSA progresjon innen 12 måneder. P < 0.001
 3. PSA PFS hazard rate etter bytte fra leuprorelid til Firmagon ble signifikant redusert fra 0.38 to 0.19. P= 0.019
 4. 7 måneder lengre tid til progresjon eller død ved PSA > 20 ng/mL, 514 vs 303 dager. P = 0.01. (etter at 25% fikk progresjon/var døde)
 5. Signifikant redusert S-ALP ved M+ sykdom, 96 vs 179 IU/L. P= 0.014
 6. Økt reduksjon i FSH-nivå etter et års behandling, 88,5 vs 54,8 % fra baseline

LUTS (lower urinary tract symptoms)

Pasienter med avansert prostatakreft har ikke sjelden nedre urinveissymptomer (LUTS). Under behandling med stråling utvikles ofte mer uttalt LUTS, og neoadjuvant hormonbehandling som gir best effekt på disse symptomene i forkant kan spare pasienten for mer uttalte lokale plager under behandlingen.

Nylig ble en metaanalyse med 3 kontrollerte randomiserte studier, som sammenlignet Firmagon® (degarelix) mot goserelin pluss bikalutamid over en 12 ukers periode, publisert. Analysen innbefattet totalt 463 pasienter, 289 av disse fikk Firmagon® og 174 goserelin + bikalutamid, og viste følgende resultat:

 • Likeverdig prostatavolumreduksjon
 • Behandling med Firmagon ga signifikant bedret LUTS
 1. Bedret IPSS score totalt, P= 0.001
 2. Ved høy IPSS score ≥ 13 som utgangsverdi, en mer signifikant forbedring. P= 0.006
 3. Færre lokale urinveissymptomer med innvirkning på livskvalitet

Kilde: Cui Y et al Urol Int 2014;93:152-159/ Anderson J et al Urol Int 2012;90(3):321-8/ Mason M et al Clin Oncol 2013; 25:190–6/ Axcona K et al BJU Int 2012; 110:1721–8

Kardiovaskulær risiko

Store observasjonsstudier har vist at behandling med GnRH agonister gir en økt risiko for kardiovaskulær sykdom. I studieprogrammet med Firmagon ble dette ikke observert i like stor grad i de enkelte studiene. Av den grunn ble det utført en sammenslått analyse av alle randomiserte studier der Firmagon ble sammenlignet prospektivt med GnRh agonister (leuprorelin og goserelin).

Resultatet viste at pasienter som hadde gjennomgått en kardiovaskulær hendelse før behandlingsstart fikk minst 50% relativ risikoreduksjon (8,3% absolutt) for en ny hendelse innen det første behandlingsåret dersom de fikk Firmagon vs en GnRH agonist.

Les hele studieresultatet her.

Mulige bivirkninger

De vanligst rapporterte bivirkningene assosiert med Firmagon® er typiske for testosteronsuppresjonsbehandling og inkluderer hetetokter (25%) og vektøkning (7%). Firmagon® kan forårsake reaksjoner på injeksjonsstedet. Disse inkluderer hovedsakelig smerte (28%), erytem (17%), hevelse (6%), indurasjon (4%) og noduler (3%). Hendelsene inntreffer primært med startdosen, mens under vedlikeholdsbehandling er insidensen av de samme hendelsene 3% for smerte og <1% for erytem, hevelse, noduler og indurasjon. Majoriteten av de rapporterte reaksjonene på injeksjonsstedet er forbigående og av mild til moderat intensitet, og få pasienter (<1%) avbrøt behandlingen med Firmagon® i de kliniske studiene.

I registreringsstudien var det flere rapporterte tilfeller med artralgi i gruppen som fikk leuprolide sammenlignet med gruppen som fikk Firmagon (9% vs 4%. P<0.05) og UVI (9% vs 3%, P<0.01). Frysninger (4 vs 0%) og lokale reaksjoner var hyppigere rapportert blant mennene som fikk Firmagon.

Refusjon

Legemiddelverkets samlede vurdering var at Firmagon oppfyller faglige kriterier og at kostnadene står i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi og kostnader for behandling.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av voksne mannlige pasienter med avansert hormonavhengig prostatakreft i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres.

Vilkår: Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

Aktuelle referanser

 1. Klotz L et al. The efficacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative, randomized, open-label, parallel-group phase III study in patients with prostate cancer. BJU Int 2008:102;1531–1538
 2. Tombal B et al. Additional analysis of the secondary end point of biochemical recurrence rate in a phase 3 trial (CS21) comparing degarelix 80 mg versus leuprolide in prostate cancer patients segmented by baseline characteristics. Eur Urol 2010;57:836–842
 3. Schröder FH et al. Changes in alkaline phosphatase levels in patients with prostate cancer receiving degarelix or leuprolide: results from a 12-month, comparative, phase III study. BJU Int. 2010;106(2):182-7
 4. Crawford ED et al. Long-term tolerability and efficacy of degarelix: 5-year results from a phase III extension trial with a 1-arm crossover from leuprolide to degarelix. Urology 2014 83(5):1122-8
 5. Klotz L et al. Disease Control Outcomes from Analysis of Pooled Individual Patient Data from Five Comparative Randomised Clinical Trials of Degarelix Versus Luteinising Hormone-releasing Hormone Agonists. Eur Urol 2014;66(6):1101-8
 6. Axcrona K et al. Androgen deprivation therapy for volume reduction, lower urinary tract symptom relief and quality of life improvement in patients with prostate cancer: degarelix vs goserelin plus bicalutamide. BJU Int 2012;110:1721–1728
 7. Anderson J et al. Degarelix versus goserelin (+ antiandrogen flare protection) in the relief of lower urinary tract symptoms secondary to prostate cancer: results from a phase IIIb study (NCT00831233) Urol Int 2013;90: 321–328
 8. Mason M et al. Neoadjuvant androgen deprivation therapy for prostate volume reduction, lower urinary tract symptom relief and quality of life improvement in men with intermediate- to high-risk prostate cancer: a randomised non-inferiority trial of degarelix versus goserelin plus bicalutamide. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2013;25:190–196
 9. Albertsen L et al Cardiovascular morbidity associated with gonadotropin releasing hormone agonists and an antagonist. Eur Urol 2014:65;565–573
 10. Hopmans SN et al. GnRH antagonist associates with less adiposity and reduced characteristics of metabolic syndrome and atherosclerosis compared with orchiectomy and GnRH agonist in a preclinical mouse model. Urol Oncol. 2014;18:1078-1439
 11. Lee D et al. Quality of life improvement for patients treated with degarelix versus leuprorelin in advanced prostate cancer J Urol 2014 [Epub ahead of print]
 12. Boccon-Gibod L et al. Degarelix as an intermittent androgen deprivation therapy for one treatment cycle or more in patients with prostate cancer. Eur Urol 2014;66(4):655-63